HIZLI ERİŞİM

ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı Açıldı


ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

Çağrının genel hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

-Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi,
-Klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesi (özgün katkısının belirtilmesi durumunda pre-klinik ve sağlık ekonomisi araştırmaları da dahil edilebilir),
-Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya geldiği işbirliklerinin desteklenmesi.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 04.03.2021

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 17.06.2021

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı hakkında detaylı bilgi, ulusal ve uluslararası başvuru koşulları için TÜBİTAK ve http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi


Eklenme Tarihi: 08 Ocak 2021
Skip to content