HIZLI ERİŞİM

Kamuoyu Duyurusu (14 Ekim 2018)


Kamuoyu Duyurusu


Ulusal ve yerel düzeyde yayın yapan basılı gazete ve internet sitelerinde 11 Temmuz 2017 tarihli öğretim üyesi alım ilanımızın doktor öğretim üyesi kadro ilanı ile ilgili yapılan bir takım haberler ilgili olarak kamuoyumuzun eksik ve yanlış bilgilendirilmemesi ve üniversitemiz aleyhine haksız ve olumsuz bir algı oluşmasının önüne geçilebilmesi için cevap hakkımız kapsamında açıklama yapılması uygun görülmüştür.

İlgili haberlerde; üniversitemizin davalı konumunda bulunduğu bir dava sürecinden hareketle ve üniversite yetkililerimizden her hangi bir bilgi alınmaksızın eksik ve aleyhe bilgi ve ifadeler içeren bir yazı kaleme alınmıştır. Habere konu dava; üniversitemizin 11 Temmuz 2017 tarihinde Basın İlan Kurumunun belirlediği ulusal yayın yapan HaberTürk gazetesinde yayınlanan öğretim üyesi alımı ilanının doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran O.M.K’nın hakkında yapılan yabancı dil puanı jüri değerlendirmesi ve sonucuna ilişkin olup davaya konu idare işlemleri incelendiğinde üniversitemiz işlemlerinin bağlı bulunulan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirildiği açıkça görülmektedir. Dava konusu yapılan işlemlere ait bilgi ve belgeler fiziki ve elektronik ortamda eşitlik ve şeffaflık esasına uygun şekilde arşivlenmekte ve yetkili makamların denetimine açık tutulmaktadır. Buradan hareketle habere konu dava konusu işlemler hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse;

11 Temmuz 2017 tarihli ilanı müteakip 12 Temmuz 2017 tarihli rektörlük makamı yazısı ile “Yabancı Dil ve Bilim Jürilerinin Tespiti” konulu yazı, ilana konu kadroların bulunduğu birimlere yazılmış, ilgili jürilerin oluşturulması sağlanmıştır. Dava konusu işlemlerin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” 6,7 ve sair ilgili maddeleri uyarınca doktor öğretim üyesi kadrosuna atanabilmek için yabancı dil sınav şartı aranmakta olup bu sınav aynı yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenecek jüri tarafından yapılmaktadır. Haberlerde ismi verilen O.M.K isimli kişi üniversitemiz doktor öğretim üyesi kadro ilanına başvuru yapmış, başvuru sırasında sunulan evraklar görevli Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından yeterli bulunarak 15.08.2017 tarihli bir tutanak ile kabul edilmiş, kadro ilanlarına başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 21.08.2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavı sonucunda O.M.K isimli kişinin sınav puanı görevli jüri tarafından 60 olarak hesaplanmış ve başarısız görülmüştür. Sınav sonucu 24.08.2017 tarihinde ilan edilmiş, 13.09.2017 tarihli rektörlük makamı yazısı ile de ayrıca bilgi verilmiştir. Tarafına bilgi verilmesi sonrasında jüri sınav değerlendirme sonucuna itiraz eden kişinin itiraz dilekçesi yine 07.09.2017 tarihli rektörlük makamı yazısı ile ilgili jüriye gönderilmiş ve itiraza konu hususların incelenmesi istenilmiştir. 11.09.2017 tarihli jüri tutanak yazısı ile itiraza konu sınav kâğıdının tekrar incelendiği ancak sınav sonucunu değiştirecek bir maddi hataya rastlanılmadığı bildirilmiştir. İtiraz üzerine yapılan mükerrer jüri değerlendirmesi ve sonucu hakkında 11.09.2017 tarihli rektörlük makamı yazısı ile O.M.K’a bilgi verilmiştir.

Haberlerde yer verilen “..cevap anahtarınınyanlışlarla dolu olduğu..” ifadesini aşağıda yapılan açıklamamız uyarınca kabul etmemiz mümkün değildir. Zira haberlerde yer verilen davaya konu yabancı dil sınavında kullanılan Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviri metni/makalesi Ulusal düzeyde Bilimsel yayın yapan bir Tıp Dergisinden alınan bir Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviri olup, tüm adayların yabancı dil seviyesinin doğru ve nitelikli bir metin/makale üzerinden belirlenebilmesi amacıyla bu dergi tercih edilmiştir. TUBİTAK yayın dizini tarafından kabul görüp taranan ve arşivine alınan ve üniversitemiz yabancı dil sınavında kullanılan söz konusu metin/makalenin yayınlandığı dergi; bilimsel ve akademik açıdan geçerliliği tartışılmaz bir niteliktedir. Bu şekilde TUBİTAK yayın dizini, Türk Tıp Dizini gibi akademik çalışmışlarda referans alınan bir dergide yayınlanan makalede bulunan Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviriye “yanlışlarla dolu” ifadesinin kullanılması kabul edilebilir değildir. Söz konusu makale metninin hiçbir ekleme çıkartma yapılmadan yabancı dil sınavında soru ve cevap anahtarı olarak kullanılması ve bu şekilde adayların sınavlarının değerlendirilmesi usul, yasa ve akademik faaliyetlere uygun olup aksi bir düşünce yersizdir.

Dava kapsamında gerekli tüm itirazlar yapılmış ve ilgili bilgi ve belgeler mahkemeye sunulmuş olup beyanlarımız dikkate alınmadan yerel mahkeme kararı oluşturulmuştur. Dava süreci yerel mahkeme kararı sonrasında Temyiz/İstinaf aşamasında olup ortada kesinleşmiş bir karar yoktur. Yukarıda belirtilen açıklamalarımıza dayanak evraklar ve sınavda kullanılan Bilimsel Tıp Dergisinden alınan Türkçe-İngilizce çeviri metni de tüm suretleri ve dergiye ait bilgiler ile birlikte yüksek yargıya iletilecektir. Bununla birlikte Temyiz/İstinaf başvuru hakkımız ve sair yasal haklarımız saklı kalmak üzere idari yargı kararlarının uygulanması gereğince yerel mahkeme kararı uygulanmış ve gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Bu süreçte 7141 sayılı yasa uyarınca AKÜ Rektörlüğünden bölünerek kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin faaliyete geçmesi ve davaya konu işlemlerin yeni kurulan üniversite bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi nezdinde bulunması nedeniyle yasal süreç her iki üniversite eliyle takip edilmektedir.

Üniversitemiz geçmişten bugüne şeffaf ve eşitlik esasınca işlem yapma refleksi bulunan ve idari işlemlerde hiçbir keyfiliğe müsaade etmeyen bir kurum olup kişi ve kurumların üniversitemiz işlemleri doğrultusunda hak kaybına uğraması mümkün değildir. Habere konu işlemler tüm titizlikle rektörlük makamımızca takip edilmektedir. Bu tavrımız ve prensiplerimizin doğru anlaşılması ve kamuoyunda bulunan itibarımızın zarar görmemesi için her türlü yasal başvuru haklarımız mahfuz olmak üzere işbu açıklama metninin hazırlanması uygun görülmüştür.

      AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


Eklenme Tarihi: 14 Ekim 2018
Skip to content