HIZLI ERİŞİM

Sözleşmeli (4/B) Personel Alım İlanı (26.10.2019)


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Tıp Fakültesi Hastanesi) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

26.10.2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli (4/B) alım ilanı için tıklayınız..

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Tıp Fakültesi Hastanesi) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

26.10.2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli (4/B) alım ilanı için tıklayınız..

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

8- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,

9- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

10-Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

13-Lisans memurları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P3 puanı esas alınılacaktır.

Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P93 puanı esas alınılacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P94 puanı esas alınılacaktır.

14-Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.

15-7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

16-ECZACI “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat yolu ile alım yapılacaktır.

NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ

Adayların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) müracaat edeceklerine dair istenilen belgeler ile birlikte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Adaylar başvuru formunda başvuru yapacakları ilan numarasını belirtecektir.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Zafer Sağlık Külliyesi A blok
Dörtyol Mah. 2078 Sokak No:3 AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu  : 0 (272) – 444 03 04/Dahili 42087

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu için tıklayınız. (Kontrol amacıyla kimliklerin hazır bulundurulması gerekmektedir.)

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2018 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden Kontrol Kodu Olan) (Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3-Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti. (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4-1 adet Fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5-Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

7-Adli Sicil Kaydı. (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

8-Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet ve Prim Dökümü.

9-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1-Başvuru sonunda puan sıralamasına göre atanmaya hak kazananların listesi, Üniversitemizin web sayfasında (www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

2-Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununla aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 2 katı yedek adaylar belirlenecek olup, asil adayların başvuru olmadığı taktirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedek de asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

3-Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu sure içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

4- Atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

a veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

8- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,

9- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

10-Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

13-Lisans memurları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P3 puanı esas alınılacaktır.

Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P93 puanı esas alınılacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P94 puanı esas alınılacaktır.

14-Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.

15-7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

16-ECZACI “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat yolu ile alım yapılacaktır.

 

NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

 

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ

Adayların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) müracaat edeceklerine dair istenilen belgeler ile birlikte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Adaylar başvuru formunda başvuru yapacakları ilan numarasını belirtecektir.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Zafer Sağlık Külliyesi A blok
Dörtyol Mah. 2078 Sokak No:3 AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu  : 0 (272) – 444 03 04/Dahili 42087

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu için tıklayınız. (Kontrol amacıyla kimliklerin hazır bulundurulması gerekmektedir.)

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2018 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden Kontrol Kodu Olan) (Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3-Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti. (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4-1 adet Fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5-Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

7-Adli Sicil Kaydı. (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

8-Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet ve Prim Dökümü.

9-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1-Başvuru sonunda puan sıralamasına göre atanmaya hak kazananların listesi, Üniversitemizin web sayfasında (www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

2-Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununla aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 2 katı yedek adaylar belirlenecek olup, asil adayların başvuru olmadığı taktirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedek de asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

3-Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu sure içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

4- Atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Eklenme Tarihi: 26 Ekim 2019
Skip to content