HIZLI ERİŞİM

Yatay Geçiş Yönergesi

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönerge, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim
kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer
alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma
programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve özel öğrenci kabul ve başvuru esaslarını
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu yönerge;
a) 01 Temmuz 1996 tarih ve 22683 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim,
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine,
b) 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe,
c) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi, ve 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına ,
d) 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6287 sayılı Kanunun 14
maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 45 maddesinin f maddesi uyarınca hazırlanan
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ‘a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim yönetim kurulu (BYK): Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet
konservatuvarı yönetim kurulunu,
b) Çerçeve Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği,
c) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
d) Değişim programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen
protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer
kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim
kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,
e) Diploma programı: Önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarından her birini,
f) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
h) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
i) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde
başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız
meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,
j) Not durum belgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
k) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen
öğrencilerin önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı
yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,
l) Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
m) Taban puan: Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük
puanlı öğrencinin giriş puanını,
n) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
o) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
p) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönerge ve esasları
çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını,
ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçiş
Yatay Geçiş
MADDE 4 – (1) Yatay geçişler, kurumlararası, kurumiçi ve merkezi yerleştirme puanına göre
üç ayrı şekilde yapılır.
(2) Kurum içi, kurumlar arası ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı
yükseköğretim kurumlarının diploma programları arasındaki yatay geçişler, Yükseköğretim
Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde yapılabilir.
Kurumlararası Yatay Geçiş
MADDE 5 – (1) Kurumlar arası ve yatay geçişler, yükseköğretim kurumlarının aynı
düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak
önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde yapılabilir.
(2) Vakıf Yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından
üniversitemizin önlisans veya lisans programlarına geçiş yapan öğrenciler, ilgisine göre geçiş
yaptıkları programın birinci öğretim için katkı payını veya ikinci öğretim için dönemlik
öğrenim ücretini öderler. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dâhilinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş
sayılırlar.
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı
MADDE 6 – (1) Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları, her yıl düzenli olarak ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan
diploma programlarında iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan
programlarda ise dört olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin
yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı
belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl
içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde
ilave kontenjan belirleyebilirler.
(3) Başvurular, üniversite tarafından belirlenen ve önceden ilan edilen kontenjan ve
Akademik Takvim çerçevesinde yapılır.
Başvuru
MADDE 7 – (1) Kurumlararası yatay geçiş başvuruları Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine bir dilekçe ile yada
hazırlanmış bir online sistem var ise onun üzerinden yapılır. Dilekçe yada online başvuru
ekinde verilmesi istenen belgeler posta ile gönderilecektir. Postanın gecikmesi halinde
başvuru dikkate alınmayacaktır.
İstenen belgeler;
a) Not durum belgesi (onaylı transkript),
b) Ders içerikleri (onaylı),
c) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı),
d) ÖSYS/LYS/YKS sonuç belgesi (internet çıktısı).
Başvuru Şartları ile ilgili Genel Hükümler
MADDE 8 – (1) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; ilk ve son yıllara, ön lisans
derecesi verilen diploma programlarında; ilk ve son yarıyıllara yatay geçiş yapılamaz.
(2) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
(3) Örgün öğretim, ikinci öğretim veya merkezi yerleştirme puan türüne göre geçiş için
öğrenci ayrı ayrı başvura da bulunabilir. Her bir program için ayrı ayrı değerlendirilir.
(4) Örgün veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim yoluyla öğretim
yapılan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(5) Üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı kurumdaki bütün
sınavları başarmış olması gerekir.
(6) Başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay
geçiş için başvuramazlar
(7) Genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması (yüzlük sistemi kullanan
programlar için en az 70/100) olması veya ÖSYM yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.
(8) Yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim yoluyla öğretim
yapılan programlardan, Üniversitenin uzaktan eğitim yoluyla öğretim yapılan diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir
(9) Öğrencinin izinli veya kayıt dondurmuş olması yatay geçişine engel değildir
(10) Öğrencinin durumu bulunduğu sınıf itibarıyla değerlendirilir.
(11) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölüm ve programlara başvurularda, yapılacak
yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak (en az 60) ya da ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınavından bu başarı (en az 60) düzeyinde bir puanın sağlanmış
olması gereklidir.
(12) Eğitimin Türkçe yapıldığı bölümlere yatay geçiş hakkı kazanan uluslararası öğrenciler,
Türkçe Dil Yeterliliğine sahip olduğunu uluslararası öğrenci kabul koşullarına göre belge ile
ispatlamak durumundadır. Eğer dili yeterli değil ise, TÖMER’de eğitim görebilir. Bu süre
eğitiminden sayılmaz.
(13) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına, diğer şartların yanı
sıra geldiği programa özel yetenek sınavı ile yerleşmiş olduğunu belgelendirme şartı aranır.
(14) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYM yerleştirme ile
öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz
(15) ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır
(16) Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin kayıtlı olduğu
fakültede uygulanmakta olan eğitim sistemi, üniversitemiz Tıp Fakültesindeki eğitim sistemi
ile aynı olmalıdır.
(17) Tıp fakültesine başvurular da öğrencinin eksik dersi veya haftalık ders programı içersin
de eksik bulunan konular itibarıyla değerlendirme yapılabilir. Eksik veya fazla alınmış olan
konular itibarıyla öğrencinin sınıfı belirlenir. Geçiş yapan öğrenci eksik konularını alttan
olarak tamamlar.
(18) Yurt dışında öğrenim gören ve Üniversitemize yatay geçiş için başvuruda bulunan
öğrencilerin, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve diğer yatay
geçiş şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
Değerlendirme ve puan hesaplanması
MADDE 9 – (1) Kurumlararası yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler;
a) Fakülte / Yüksekokullarda;
i) Birim yönetim kurulunca oluşturulan Bölüm Yatay Geçiş Komisyonları tarafından
değerlendirilir,
ii) Belirlenen kriterlere göre oluşturulan asil ve yedek aday listeleri hazırlanarak Bölüm
kuruluna sunulur,
iii) Bölüm Kurulunda yapılan değerlendirme birim yönetim kurulunda görüşülerek karara
bağlanır.
b) Meslek Yüksekokullarında;
i) Birim yönetim kurulunca oluşturulan Birim Yatay Geçiş Komisyonları tarafından
değerlendirilir,
ii) Belirlenen kriterlere göre oluşturulan asil ve yedek aday listeleri hazırlanarak Birim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(2) Hesaplamaya esas puanlarda virgülden sonraki tüm basamaklar dikkate alınır.
(3) Öğrencinin getirdiği not durum belgesinde sadece yüzlük not sistemi varsa dörtlük sisteme
dönüştürme işlemi Üniversitemiz Senatosunca belirlenen tabloya göre yapılır.
(4) Adayın merkezi yerleştirme sistemine ait puanı yok ise, merkezi yerleştirme puanı olarak
geldiği üniversitedeki bölüm/programın taban puanı alınır.
(5) Başvuru sonuçları, tüm başvuran adayların değerlendirmesi gösterilmek suretiyle,
kontenjan sayısı kadar asil, kontenjan sayısı kadar da yedek aday olarak belirtilerek ilan edilir.
Asil adayların kaydolmaması halinde yedekler sırasıyla kayıt için çağrılır. Komisyon Tutanak
örneği ve İlan şablonları bu yönerge ekindedir.
(6) İlgili birim Yönetim Kurulu kararı ile Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin listeleri
birimler tarafından Rektörlük Makamına bir üst yazı ile gönderilir. Online bir sistem var ise
online sistem üzerinden ilan edilir.
Değerlendirme puanı hesaplanması (1);
a) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde,
adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 4’lük sistem
üzerinden GNO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı
hesaplanır:
Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı/AFSÜ Programının adayın giriş yılındaki
taban puanı) x 50 + (Adayın GNO’su /4) x 50
b) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan fakülte ve yüksekokullara başvuran adayların
değerlendirilmesinde, adayın seviye tespit sınavından almış olduğu 100 üzerinden puan ve
4’lük sistem üzerinden GNO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın
değerlendirme puanı hesaplanır.
Değerlendirme Puanı = (Seviye tespit sınavı puanı/100,00) x 50 + (Adayın GNO’su /4) x
50
c) ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak yükseköğretim kurumunun ilgili
diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanı esas alınarak bu yönergede belirtilen değerlendirme puanına göre
hesaplanır,
d) Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın
GNO’su esas alınır,
e) Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme
bu sıralamaya göre yapılır. GNO’nun virgülden sonraki rakamlarda dikkate alınır.
Kurumiçi Yatay Geçiş
MADDE 10 – (1) Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrenciler tarafından,
önlisans programları için 2. ve 3. yarıyıllarda, lisans programları için 3. ve 5. Yarıyıllarda
Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde
yapılabilir.
Başvuru
MADDE 11 – (1) Kurumiçi yatay geçiş başvuruları Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine bir dilekçe ile yada
hazırlanmış bir online sistem var ise onun üzerinden yapılır. Dilekçe yada online başvuru
ekinde verilmesi istenen belgeler posta ile gönderilecektir. Postanın gecikmesi haline başvuru
dikkate alınmayacaktır.
İstenen belgeler;
a) Not durum belgesi (onaylı transkript),
b) Ders içerikleri (onaylı),
c) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı),
d) ÖSYS/LYS/YKS sonuç belgesi (internet çıktısı).
Başvuru Şartları ile ilgili Genel Hükümler
MADDE 12 – (1) Öğrencinin ayrılacağı diploma programında, geçiş yapacağı yarıyıla kadar
olan derslerinin tümünü başarmış olması, genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50
olması gerekir.
(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler başvuru yapamaz.
(3) Kurum içi yatay geçiş için aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir, her bir
program için başvuru ayrı ayrı değerlendirme yapılır, birden fazla programa geçiş hakkı
kazanılması halinde öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir programa kayıt yapılabilir.
(4) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, kurum içi yatay geçiş için başvuruda
bulunamazlar.
(5) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölüm ve programlara başvurularda, yapılacak
yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak (en az 60) ya da ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınavından bu başarı (en az 60) düzeyinde bir puanın sağlanmış
olması gereklidir.
(6) Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin başvuru sırasında Üniversitemizdeki bir lisans veya
önlisans programına kayıtlı olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite
ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.
(7) Lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması
zorunludur.
(8) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı ÖSYM yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli
olan puan türünde aldığı, ÖSYM yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına
eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından
az olmaması şartı aranır.
(9) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programına kurum içi yatay geçiş öğrenci
kabulünde, öğrencinin o programda yapılacak yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.
(10) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Yatay geçiş yaptığı ilk yarıyılda normal öğretim ücreti öder
ve takip eden yıllarda normal öğretim katkı payı esaslarına tabidir.
(11) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları; kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM
Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde 15 ini geçmeyecek biçimde, ilgili
yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.
(12) Kurum içi yatay geçiş yapılabilecek bölüm/programlar ilgili birim kurullarının teklifi ve
Üniversite Senatosu’nun onayı ile belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 13 – (1) Kurumiçi yatay geçiş değerlendirme işlemleri bu yönergenin 9. Maddesi
kapsamında değerlendirilir.
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
MADDE 14 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık
sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.
(2) Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca
öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından
değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
(3) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan
başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
(4) Bahar yarıyıllarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişle öğrenci kabul
edilmez.
(5) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan
öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak
hesaplanır.
Başvuru ve Şartları
MADDE 15 – (1) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ‘ başvuru işlemleri
yönergenin 7. maddesine göre yapılır. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge istenmez.
(2) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kontenjanları; Kontenjan ilan edilen her yıl
için ÖSYM kılavuzunda öngörülen önlisans ve lisans öğrenci kontenjanlarının ve dikey geçiş
kontenjanlarının %30’unu geçmeyecek biçimde ilgili yönetim kurulları tarafından karara
bağlanır.
Değerlendirme
MADDE 16 – (1) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için başvuruda bulunan
öğrencilerin durumları;
a) Fakülte / Yüksekokullarda;
i) Birim yönetim kurulunca oluşturulan Bölüm Yatay Geçiş Komisyonları tarafından
değerlendirilir,
ii) Belirlenen kriterlere göre oluşturulan asil ve yedek aday listeleri hazırlanarak
Bölüm kuruluna sunulur,
iii) Bölüm Kurulunda yapılan değerlendirme birim yönetim kurulunda görüşülerek
karara bağlanır.
b) Meslek Yüksekokullarında;
i) Birim yönetim kurulunca oluşturulan Birim Yatay Geçiş Komisyonları tarafından
değerlendirilir,
ii) Belirlenen kriterlere göre oluşturulan asil ve yedek aday listeleri hazırlanarak Birim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(2) Değerlendirmeye alınacak öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanına göre büyükten küçüğe
doğru sıralanır.
(3) Hesaplamaya esas puanlarda virgülden sonraki tüm basamaklar dikkate alınır.(4) Başvuru
sonuçları, tüm başvuran adayların değerlendirmesi gösterilmek suretiyle, kontenjan sayısı
kadar asil, kontenjan sayısı kadar da yedek aday olarak belirtilerek ilan edilir. Asil adayların
kaydolmaması halinde yedekler sırasıyla kayıt için çağrılır. Komisyon Tutanak örneği ve İlan
şablonları bu yönerge ekindedir.
(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin listeleri birimler tarafından Rektörlük Makamına
sunularak Rektörlükçe ilan edilir yada online bir sistem var ise online sistem üzerinden ilan
edilir.
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş
MADDE 17 – (1) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçi yükseköğretim
programlarına yatay geçişler, çerçeve yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında yürütülür.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o
ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı Çerçeve Yönetmeliğin 14.
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
Kayıt ve İntibak İşlemleri
MADDE 19 – (1) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen
takvime göre kayıtları yapılır.
(2) Kayıt işlemi yapılan öğrencinin transkriptine göre başarılı olduğu derslerin intibakı
“Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak
İşlemleri Yönergesi ” çerçevesinde yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çift Anadal, Yandal, Özel Öğrenci,
Çift anadal programı
MADDE 20 – (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları
arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift
anadal programı açılabilir.
(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili
bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı
anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi
geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(6) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili
bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift
anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken
bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
Başvuru
MADDE 21 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında,
beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu
yarıyılın başında başvurabilir. Bahar dönemi başında başvuru yapılamaz.
(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden
3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
%20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler ve öğrenciler
de aşağıdaki şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
a) Çift anadal yapacak öğrencilerin yıllık kontenjanı, çift anadal yapılacak programın ilgili
sınıf kontenjanının %20’sinden az olamaz.
b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal
yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olamaz.
c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak
anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer
almayan öğrencilerden, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az
olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar
anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az
4.00 üzerinden 2,50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not
ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,25’in altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması
ikinci kez 2,25’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(5) İki programa birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler arasında belirlenir ve
öğrencinin çift anadal programına kabulüne ilişkin Birim Yönetim Kurulu kararlarıyla
kesinleştirilir. Ortak dersler her iki lisans programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki
not durum belgesinde gösterilir.
(6) Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans programından
almış olduğu eşdeğer dersler ile en az 60 ECTS olmak kaydı ile çift anadal programında
alması gerekli zorunlu derslerin toplamı 240 ECTS olması zorunludur.
(7) Anadal ve Çiftanadal programından öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders akts
toplamı 45 AKTS’ yi geçemez.
(8) Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği bu programlar için de geçerli sayılır. Bu
programlarda ders açılmaması ya da çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere,
Birim Yönetim Kurulu onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre bu programları bitirmek için
öngörülen süreye dahil edilmez.
(9) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması devam ettiği
birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. Ancak ana lisans
programındaki mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilerin ana lisansa ilişkin
diplomaları bekletilmez.
(10) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programlarını
bitiremeyen öğrenciler, bu programı tamamlamak için tanınan ek süre boyunca devam ettiği
bölüme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 2547 sayılı yasanın 46. Maddesi hükümleri
doğrultusunda öderler.
(11) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt
yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında belirtilen azami süredir.
(12) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında
almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(13) Öğrenci kendi isteği ile çift anadal programından ayrılabilir.
(14) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
(15) Çift anadal programına kayıt yaptıranlardan en az 30 AKTS olmak kaydı ile BYK
tarafından belirlenecek AKTS miktarı kadar müfredatı başardıktan sonra bu programdan
ayrılanlara talep etmeleri halinde “Yandal Sertifikası” verilir
(16) Çift anadal programından ilişiği kesilen ve “Yandal Sertifikası” almak için yeterli AKTS
miktarına ulaşamayan öğrencinin anadal programına kabul edilmeyen ikinci anadaldan
başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma
ekinde müfredat dışı ders olarak gösterilir
Yandal programı
MADDE 22 – (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim
kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi
(yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki
birinci sınıf birinci dönem asli öğrenci sayısının %15’ini geçemez.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Başvuru
MADDE 23 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en
geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4,00
üzerinden 2,50 olması gerekir.
Krediler
MADDE 24 – (1) Yandal programına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans
programının toplam kredilerine ek en az 30 ECTS olmak kaydı ile BYK tarafından
belirlenecek ECTS miktarı kadar müfredattan başarılı olması zorunludur. Bu dersler ilgili
bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına
sunulur.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not
ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin
yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına
sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde
müfredat dışı ders olarak gösterilir.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen
öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(4) Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği bu programlar için de geçerli sayılır. Bu
programlarda ders açılmaması ya da çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere,
Birim Yönetim Kurulu onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre bu programları bitirmek için
öngörülen süreye dahil edilmez.
Mezuniyet
MADDE 25 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt
yaptıramaz.
(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı
silinir.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin
ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
(5) Öğrenciler ana lisans programlarından mezun olmadıkça yandal programını tamamlamış
olsalar bile kendilerine sertifika verilmez.
(6) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programlarını
bitiremeyen öğrenciler, bu programı tamamlamak için tanınan ek süre boyunca devam ettiği
bölüme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 2547 sayılı yasanın 46. Maddesi hükümleri
doğrultusunda öderler.
(7) Anadal ve Yandal programından öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders akts toplamı
45 AKTS’ yi geçemez.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
Genel Hükümler
MADDE 26 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan
öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci
olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine
dahildir.
(3) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumuna öder.
(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları
yükseköğretim kurumuna öderler.
(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı
dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.
Başvuru
MADDE 27 – Özel Öğrencilik haklarından yararlanma aşağıdaki kurallara göre uygulanır.
(1) Özel Öğrenci kapsamında üniversitemize gelmek için başvuran adayların genel hükümler
yanında ayrıca;
a) Her eğitim-öğretim yarıyılı için özel öğrenci kontenjanları, bölüm veya programın
başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %10 oran değerini geçemez. Kontenjanı
aşan başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin başarı durumu esas alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
b) Başka üniversitenin öğrencisi iken üniversitemizden ders almak isteyen öğrencinin ve
üniversitemize bağlı birimlere kayıtlı olup, başka bir üniversiteden ders almak isteyen
öğrencinin; almak istediği ders veya derslerin, kendi programındaki ders veya derslere içerik
ve kredi bakımından denk olduğuna, bu ders veya dersleri alabileceğine ilişkin kayıtlı olduğu
birim yönetim kurulunun kararı olması gerekir.
c) Özel öğrenci olarak üniversitemize gelecek öğrencilerin ilk başvurularını kendi
üniversitelerine yapmaları gerekmektedir.
d) Öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, yönetmelikte belirlenen
bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
e) Özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diploma ve statüye yönelik öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
f) Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
g) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak
öğrencinin kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir.
h) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren
öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.
ı) Özel öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve
başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
(2) Özel Öğrenci kapsamında diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin başvuran
adayların genel hükümler yanında ayrıca;
a) Öğrenci üniversitemize kayıtlı olduğu birimden, alacağı dersleri gösteren birim yönetim
kurulunun olumlu kararı.
b) Disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile kayıtlı olduğu
bölüm/programa başvurur.
c) Son Başvuru tarihi üniversitemiz akademik takviminde belirtilen kayıt sürelerinden 10 gün
öncesine kadardır.
d) Özel öğrencilik başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program
başkanlığının görüşü de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilir.
e) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversiteden diploma alamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 28 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla
yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, kontenjan aranmaksızın son sınıf veya son iki yarıyılı
dışında nakledilebilirler. Bu öğrencilerin, eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren bir ay
içerisinde başvurmaları gerekir. Ayrıca, eşdeğer diploma programının, her sınıf veya
yarıyılına kayıtlı oldukları diploma programına girişteki ÖSYM yerleştirme puanları,
gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban
puanından daha yüksek olmak şartı aranır.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya
babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi,
işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu
kapsamda başvuran öğrenciler, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının üniversiteye
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli uyum programı hazırlanır.
(4) Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile
tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim
kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.
(5) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına
devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık
nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak,
bu Yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir
yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
(6) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite
bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak
diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir
diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.
(7) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş
yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri
transfer edilebilir.
(8) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya
ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 29 – (1) Bu Yönergede yer almayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve
Üniversitemiz Senatosu kararları geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönerge Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Senatosunca kabul
edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönergeyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
yürütür.